รายวิชาที่มีอยู่

Course image 2567 -1 ปฐมนิเทศ -ทดลองใช้ระบบ
ปีการศึกษา 2567
อ.วัฒนา คงประเสริฐ

อ.วัฒนา คงประเสริฐ

อาจารย์

อ.โกมล คงยิ้ม

อ.โกมล คงยิ้ม

อาจารย์

อ.เอนก คณฑา

อ.เอนก คณฑา

อาจารย์

อ.เอนก คณฑา

อ.เอนก คณฑา

อาจารย์

อ.จุฑามาศ จันทร์พวง

อ.จุฑามาศ จันทร์พวง

อาจารย์

อ.ไพศาล จุ้ยเคน

อ.ไพศาล จุ้ยเคน

อาจารย์

อ.จีรารัตน์ ตุ้ยหล้า

อ.จีรารัตน์ ตุ้ยหล้า

อาจารย์

อ.ศุภวิชญ์ ทวีการไถ

อ.ศุภวิชญ์ ทวีการไถ

อาจารย์

อ.ธนกฤต ทองสุข

อ.ธนกฤต ทองสุข

อาจารย์

อ.พลอยเพทาย ปัสสายะ

อ.พลอยเพทาย ปัสสายะ

อาจารย์

อ.พรสุดา ผาลี

อ.พรสุดา ผาลี

อาจารย์

อ.ประยูร พินิจเจริญ

อ.ประยูร พินิจเจริญ

อาจารย์

อ.ณัฐพล มีเดช

อ.ณัฐพล มีเดช

อาจารย์

อ.ฆหชาร์นนท์ ยิ้มฉ่ำ

อ.ฆหชาร์นนท์ ยิ้มฉ่ำ

อาจารย์

อ.ปิยะ ยิ้มเจริญ

อ.ปิยะ ยิ้มเจริญ

อาจารย์

อ.ทินภัทร วงค์ใหญ่

อ.ทินภัทร วงค์ใหญ่

อาจารย์

อ.สุขใจ วงษ์คต

อ.สุขใจ วงษ์คต

อาจารย์

อ.อรสา สมนันท์

อ.อรสา สมนันท์

อาจารย์

อ.พงษ์พัฒน์ สาธุพันธ์

อ.พงษ์พัฒน์ สาธุพันธ์

อาจารย์

อ.มานิต หอดขุนทด

อ.มานิต หอดขุนทด

อาจารย์

อ.สุทธิพร หารลือชัย

อ.สุทธิพร หารลือชัย

อาจารย์

อ.ไพลิน อัญญะกาญจน์

อ.ไพลิน อัญญะกาญจน์

อาจารย์

อ.พันธ์จิต อิ่มรอ

อ.พันธ์จิต อิ่มรอ

อาจารย์

อ.จิราภรณ์ อุนารัตน์

อ.จิราภรณ์ อุนารัตน์

อาจารย์

อ.อุมาพร เกยเลื่อน

อ.อุมาพร เกยเลื่อน

อาจารย์

อ.กอบศักดิ์ เจนวิถี

อ.กอบศักดิ์ เจนวิถี

อาจารย์

อ.บุญไทย เพชรพระรักษา

อ.บุญไทย เพชรพระรักษา

อาจารย์

อ.นัฐสิทธิ์ เสาะขุนทด

อ.นัฐสิทธิ์ เสาะขุนทด

อาจารย์

อ.เอกชัย แก้วทรัพย์

อ.เอกชัย แก้วทรัพย์

อาจารย์

อ.อรรณพ แซ่เฮง

อ.อรรณพ แซ่เฮง

อาจารย์

อ.ทรงพล แม้นชล

อ.ทรงพล แม้นชล

อาจารย์

อ.นิชาภา โพธิ์นวม

อ.นิชาภา โพธิ์นวม

อาจารย์

อ.นิตชญาภร ใจคง

อ.นิตชญาภร ใจคง

อาจารย์

อ.พงษ์ศักดิ์ ไสตะภาพ

อ.พงษ์ศักดิ์ ไสตะภาพ

อาจารย์